Archive for กุมภาพันธ์ 2019

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 22 พย. 61

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธค. 61

กิจกรรมเพื่อการมีงานทำ ป.3 30 พย. 61

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน 20 กย 61

กิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตค 61

กิจกรรมแข่งขันวิชาการวันพ่อแห่งชาติ 27 พย. 61

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือป.5-ม.3 20-22 ธค.61

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1-3 13 ธค. 61

กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 14 ธค. 61

กิจกกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ม.1-3

กิจกกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.4-6

กิจกกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ป.1-3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมอบวุฒิบัตร

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันเด็กเทศบาลพานทอง

กิจกรรมวันเข้าพรรษาวันพานทอง

กิจกรรมวันเข้าพรรษาวัดโคกท่าเจริญ

กิจกรรมเลือกตั้งประธานโรงเรียน

กิจกรรมร้อยใจวัยซน

กิจกรรมปี60

พานักเรียนทัศนศึกษา