Archive for สิงหาคม 2018

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลม.บูรพา

โรงเรียนเพลินจิตวิทยา พานักเรียนทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา เพื่อศึกษาธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทางทะเลและสิ่งแวดล้อม