Archive for ศน.สินชัย โรจนไพฑูรย์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

แนวทางการเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 มีดังนี้

 1. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกาศตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม และต้นเดือนกันยายน 2561 เป็นต้นไป
 3. กำหนดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561
 4. กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ดังนี้
  –  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       จังหวัดบุรีรัมย์         วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561
  –  ภาคเหนือ                            จังหวัดพะเยา          วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561
  –  ภาคกลางและภาคตะวันออก   จังหวัดนครปฐม      วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561
  –  ภาคใต้                                  จังหวัดตรัง             วันที่ 8-10 มกราคม 2562

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  

 

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ที่
หมวดหมู่
ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่  
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่  
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่  
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่  
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่  
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่  
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่  
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่  
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่  
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่
 

 

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จะยุติออกอากาศระบบSD

การออกอากาศในภาคเรียนที่ 1/2561

nuttapong | 20 พ.ค. 2561 20204

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561เป็นต้นไป สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ออกอากาศในระบบความคมชัดสูง(High Definition หรือ HD) ควบคู่ไปกับระบบความคมชัดมาตรฐาน(Standard Definition หรือ SD) หากพบปัญหาในการรับชม เบื้องต้นตรวจสอบสายสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในจุดต่างๆ

การรับสัญญาณ HD ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV จะสามารถรับรายการในระบบ HD ได้ เมื่อบริษัทผู้ผลิตอัพเดตเฟิร์มแวร์ของกล่องรับสัญญาณ(Reciever) โดยวิธีการ OTA(Over-The-Air) เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ผลิตดำเนินการเรียบร้อยและผู้ใช้งานปิดเปิดเครื่องใช้งานตามปกติ

การออกอากาศในระบบ HD ควบคู่ไปกับระบบ SD จะดำเนินการไปจนกระทั่งชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศปรับเป็นระบบ HD ครบทั้งหมดในเดือนกันยายน 2561 จึงจะยุติการออกอากาศในระบบ SD

แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ www.dltv.ac.th หรือที่เฟสบุ๊ค ครูตู้ Teacher Training

รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)

http://plernjit.webstarterz.com/neted/dataneted/chon123.jpgรายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2561  ของ สพป.ชลบุรี เขต 2 และเปรียบเทียบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

ผลการสอบO-NET60

ค่าเฉลี่ยสพป.ชลบุรี เขต 2 สูงกว่าประเทศ

 

การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม


การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=48

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=18

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=22

การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=20

การอบรมพัฒนาหลักสูตร วันที่ 11 ก.พ.2561

    สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมบุคลากรครู:การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯพ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)” ในวันอาทิตย์ที่  11 กุมภาพันธ์  2561เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน  400 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  จึงขอให้ท่านและครูวิชาการโรงเรียน /ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวนโรงเรียนละ 4 คน  เข้ารับการอบรมตามวัน  เวลา สถานที่  ที่กำหนด ให้แจ้งชื่อผู้เข้าอบรมโดยสแกน QR code หรือทางเว็บไซต์ http://gg.gg/curri61  ภายในวันที่  6 กุมภาพันธ์    2561

หนังสือราชการ

1.หนังสือราชการ

2.โครงการอบรม

3. วิธีการลงทะเบียน

4. รายชือผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

5. ดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมได้ที่นี่ 

 

 

 

หนังสือราชการสพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

สื่อ 60 พรรษาฯ

รวมสื่อ 60 พรรษาฯ

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ห้ามนำไปดัดแปลแก้ไขหรือจำหน่ายหรือนำไปกระทำประการใดๆเพื่อการค้าโดยเด็ดขาดhttps://drive.google.com/drive/folders/1k57oW1tnDhF0zp1pHy9a3bxC1yMCTL9F?usp=sharing

รวมสื่อ60พรรษา ครบถ้วน

1. คู่มือการใช้สื่อ 60พรรษา

2. ภาษาไทย

3. คณิตศาสตร์

4. ภาษาต่างประเทศ

5. วิทยาศาสตร์ 

6. บูรณาการ 

7.ppt_ชี้แจงสื่อ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เล่มที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เล่มที่
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒ ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เล่มที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เล่มที่
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ลิงค์ สื่อของ สสวท.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ลิงค์ สื่อภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระบูรณาการ