ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สื่อ 60 พรรษาฯ

รวมสื่อ 60 พรรษาฯ

สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯชุดนี้สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.เท่านั้น ห้ามนำไปดัดแปลแก้ไขหรือจำหน่ายหรือนำไปกระทำประการใดๆเพื่อการค้าโดยเด็ดขาดhttps://drive.google.com/drive/folders/1k57oW1tnDhF0zp1pHy9a3bxC1yMCTL9F?usp=sharing

รวมสื่อ60พรรษา ครบถ้วน

1. คู่มือการใช้สื่อ 60พรรษา

2. ภาษาไทย

3. คณิตศาสตร์

4. ภาษาต่างประเทศ

5. วิทยาศาสตร์ 

6. บูรณาการ 

7.ppt_ชี้แจงสื่อ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑

ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เล่มที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เล่มที่
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒ ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เล่มที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ เล่มที่
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ลิงค์ สื่อของ สสวท.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับครูผู้สอน)
ชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) ลิงค์ สื่อภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระบูรณาการ

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จะยุติออกอากาศระบบSD

การออกอากาศในภาคเรียนที่ 1/2561

nuttapong | 20 พ.ค. 2561 20204

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561เป็นต้นไป สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ออกอากาศในระบบความคมชัดสูง(High Definition หรือ HD) ควบคู่ไปกับระบบความคมชัดมาตรฐาน(Standard Definition หรือ SD) หากพบปัญหาในการรับชม เบื้องต้นตรวจสอบสายสัญญาณและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในจุดต่างๆ

การรับสัญญาณ HD ชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV จะสามารถรับรายการในระบบ HD ได้ เมื่อบริษัทผู้ผลิตอัพเดตเฟิร์มแวร์ของกล่องรับสัญญาณ(Reciever) โดยวิธีการ OTA(Over-The-Air) เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ผลิตดำเนินการเรียบร้อยและผู้ใช้งานปิดเปิดเครื่องใช้งานตามปกติ

การออกอากาศในระบบ HD ควบคู่ไปกับระบบ SD จะดำเนินการไปจนกระทั่งชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศปรับเป็นระบบ HD ครบทั้งหมดในเดือนกันยายน 2561 จึงจะยุติการออกอากาศในระบบ SD

แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ www.dltv.ac.th หรือที่เฟสบุ๊ค ครูตู้ Teacher Training

รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)

http://plernjit.webstarterz.com/neted/dataneted/chon123.jpgรายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2561  ของ สพป.ชลบุรี เขต 2 และเปรียบเทียบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

การอบรม “การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/ NT ปีการศึกษา 2560” วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

ดาวน์โหลด วุฒิบัตรการอบรม “การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/ NT ปีการศึกษา 2560” วันที่ 3 เมษายน 2561 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ที่นี่

 

ผลการสอบO-NET60

ค่าเฉลี่ยสพป.ชลบุรี เขต 2 สูงกว่าประเทศ

 

การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ”

ดาวน์โหลด วุฒิบัตรการอบรม “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC เพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ” วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ที่นี่

 

การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม


การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=48

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=18

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=22

การจัดรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในหลักสูตรสถานศึกษา
http://academic.obec.go.th/missiondetail.php?id=20

การอบรมพัฒนาหลักสูตร วันที่ 11 ก.พ.2561

    สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมบุคลากรครู:การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯพ.ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)” ในวันอาทิตย์ที่  11 กุมภาพันธ์  2561เวลา 08.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน  400 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  จึงขอให้ท่านและครูวิชาการโรงเรียน /ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวนโรงเรียนละ 4 คน  เข้ารับการอบรมตามวัน  เวลา สถานที่  ที่กำหนด ให้แจ้งชื่อผู้เข้าอบรมโดยสแกน QR code หรือทางเว็บไซต์ http://gg.gg/curri61  ภายในวันที่  6 กุมภาพันธ์    2561

หนังสือราชการ

1.หนังสือราชการ

2.โครงการอบรม

3. วิธีการลงทะเบียน

4. รายชือผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

5. ดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมได้ที่นี่ 

 

 

 

หนังสือราชการสพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่