ศน.วินัย  กองสิน
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๕
๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในกลุ่มสาระในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๓ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๔ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๕ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
๖ งานพัฒนาเครือข่ายการนิเทศเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๘ งาน/ โครงการห้องสมุดมีชีวิตและห้องสมุด ๓ ดี/ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๙ งาน/ โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐาน
๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดมีชีวิตและห้องสมุด ๓ ดี
๑๑ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มพนัสนิคม ๔
๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย