ศน.สุรางค์  ปรีเปรม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๓
๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา มีหน้าที่วิจัย พัฒนาส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลากรภายในกลุ่มงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในกลุ่มสาระ  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรในกลุ่มสาระในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
๕ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๖ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๗ วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๘ งานการประกันคุณภาพภายนอก (การประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การสังเคราะห์และรายงานผล และการนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา)
๙ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑๐ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง และเศรษฐศาสตร์)
๑๑ งาน/ โครงการศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒ งาน/ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๓ งาน/ โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
๑๔ งาน/ โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาแบบสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา
๑๕ การแข่งขันทักษะและความสามารถทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๑๖ งาน/ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
๑๗ วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑๘ ร่วมปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา คนที่ ๑ ตามภารกิจหน้าที่ ดังนี้       
๑๘.๑ ร่วมงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๑๘.๒ ร่วมงานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑๘.๓ ร่วมงานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๙ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มพนัสนิคม ๑
๒๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย