ผอ.สมลักษณ์  พิมสกุล 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากร   ภายในกลุ่มสาระในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๓ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคคลากรภายในกลุ่มงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์อำเภอพานทอง ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษานิเทศก์ประจำ กลุ่มโรงเรียนในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ร่วมวางแผน ดำเนินงาน/โครงการ และนิเทศติดตาม และประเมินผล กับศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน
๕ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด   
๖ งานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๗ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๘ งานโครงการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
๙ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)และการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
๑๐ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มพานทอง ๑ และพานทอง ๒
๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย