ศน.สินชัย  โรจนไพฑูรย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๑
๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในกลุ่มงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในกลุ่มสาระในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์อำเภอพนัสนิคม ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษานิเทศก์ประจำ กลุ่มโรงเรียน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ร่วมวางแผน ดำเนินงาน/โครงการ และนิเทศติดตาม และประเมินผล กับศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน
๕ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๖ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education : เทคโนโลยี)  
๘ งาน/โครงการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายรัฐบาล เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำตำบล    และโรงเรียนมาตรฐานสากล
๙ นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT)
๑๐ งาน/โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (CAI)
๑๑ การจัดทำคลังความรู้ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๒ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๑๓ โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
๑๔ โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาแบบสะสมหน่วยกิจเตรียมอาชีวศึกษา
๑๕ โครงการโรงเรียนประชารัฐ                                                        
๑๖ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษา
๑๗ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มพนัสนิคม ๓
๑๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย