ศน.สว่าง  จันทุมมี 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๔
๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในกลุ่มสาระในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๓ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา รวมทั้ง การประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๔ วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๕ งานการประกันคุณภาพภายใน (การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปี และอื่น ๆ)
๖ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๗ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๘ งาน/ โครงการอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่อง การประเมินความสามารถ ด้านการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ และการประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA ชั้น ม.๑ – ม.๓
๙ งาน/โครงการรักษ์ภาษาไทย การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
๑๐ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มเกาะจันทร์ ๒
๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย