ศน.พรพินิจ  เสืออ่วม  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๒
๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   
๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในกลุ่มสาระในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๔ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์อำเภอบ่อทอง ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ร่วมวางแผน ดำเนินงาน/โครงการ และนิเทศติดตามและประเมินผล  กับศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน
๕ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในกลุ่มงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๖ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
๗ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๘ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๙ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑๐ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education : คณิตศาสตร์)
๑๑ งาน/ โครงการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น/ หน่วยงานอื่นในกรณีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นแกนกลาง หรืองาน/ โครงการที่ต้องร่วมมือดำเนินการ
๑๒ งานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑๓ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
๑๔ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มบ่อทอง ๒
๑๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย