ศน.พิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน์ 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๘
๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย) และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศึกษานิเทศก์อำเภอเกาะจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ร่วมวางแผน ดำเนินงาน/โครงการ และนิเทศติดตามและประเมินผล กับศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน
๔ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๕ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย) 
๖ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา  
๗ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)
๘ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา
๙ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา และการวัดและประเมินผลระดับก่อนประถมศึกษา การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย)
๑๐ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน)
๑๑ การสรุปและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
๑๒ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๑๓ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มเกาะจันทร์ ๑
๑๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย