ศน.ภราดร  เกตุพันธุ์ 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๗
๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับ–ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่กำหนด รับ –  ส่ง หนังสือราชการจากระบบสารบรรณกลางกลุ่มอำนวยการ
รับ–ส่งหนังสือราชการด้วยระบบ AMSS++ ของกลุ่มนิเทศฯ และจ่ายเอกสารภายนอก
๓ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๔ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระศาสนา สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์)
๕ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล  และประเมินผล และงานนวัตกรรมอาเซียนศึกษา
๗ งาน/ โครงการพัฒนาครูด้านภาษาในกลุ่มอาเซียน
๘ การพัฒนาศูนย์สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
๙ งาน/ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรวม
๑๐ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
๑๑ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์)
๑๒ งาน/ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/ โรงเรียนคุณธรรม/ จริยธรรม/ วัฒนธรรม
๑๓ โครงการธรรมศึกษา/ ศีล ๕
๑๔ โครงการโรงเรียนสุจริต (Upright School Project)
๑๕ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ภายใต้โครงการเขตสุจริต)
๑๖ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มบ่อทอง ๑ 
๑๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย