ศน.จรรยา  เกตุพันธุ์  
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๖
๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตามและปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในกลุ่มสาระในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๓ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรภายในกลุ่มงานสาระในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมอบหมายผู้อื่นปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๔ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๕ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาพิเศษ  และมาตรฐานการเรียนรวม
๖ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๗ งาน/ โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education : วิทยาศาสตร์)
๘ งาน/ โครงการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น/ หน่วยงานอื่นในกรณีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกนกลาง หรืองาน/ โครงการที่ต้องร่วมมือดำเนินการ
๙ งาน/ โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
๑๐ งาน/ โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test หรือ NT)
๑๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วยข้อสอบกลาง/ การประเมิน Pre O-NET
๑๒ งาน/ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้และการจัดการเรียนรวม
๑๓ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มพนัสนิคม ๒
๑๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย