ศน.อรุณรัตน์  เหลืองปัญญากุล 
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยะฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๙
๒ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประสาน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษา
๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๕ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖ งาน/ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๗ นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT)
๘ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษา            
๙ การจัดทำคลังความรู้ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑๐ การพัฒนาคลังข้อสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒
๑๑ การพัฒนารูปแบบและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑๒ งานทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA)/ การประเมิน Pre O-Net/ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)/ การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test หรือ NT)
๑๓ งานพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (งานแนะแนว/ ทักษะชีวิต)
๑๔ โครงการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมมนาทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑๕ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา และนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน กลุ่มบ่อทอง ๓
๑๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย